Video: Barnevernskandalen i Bodø 

rune fardal

Foreldrene fikk i desember i 2018 en rettskraftig dom om tilbakeføring av barnet sitt, men denne dommen har ennå ikke blitt fulgt opp av hverken Statsforvalteren i Nordland eller Bodø kommunes barneverntjeneste.

I juni i 2023 fikk Statsforvalteren i Nordland, Bodø kommunes barneverntjeneste, Bodø kommunes administrasjon og Bodø bystyre en offentlig henvendelse med en rekke momenter og spørsmål på bakgrunn av YouTube-videoen «Barnevern på den lokalpolitiske agendaen i Bodø kommune» produsert av KS der det innledningsvis uttales følgende av ordfører Ida Maria Pinnerød: «Det å skape en god oppvekst for alle barn og unge i kommunene er noe av det viktigste oppdraget vi har som lokalt folkevalgte og ordførere.»

Henvendelsen er offentlig da den er registrert i Bodø kommunes postliste, og inneholder også et vedlegg på hele 10 sider med relevante artikler fra Menneskerettsloven. Henvendelsen inneholder bl.a. også en rekke av paragrafene i Norges Grunnlov med dertilhørende tekst og prinsipper samt relevante spørsmål knyttet til disse. Menneskerettsloven er en norsk lov som skal styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett jf. lovens § 1. Loven representerer en gjennomføring av Grunnloven § 92. Loven innebærer at fem konvensjoner fra Europarådet og FN som er ratifisert av Norge, også gjelder som norsk lov. Konvensjonene er gitt det som ofte kalles en semikonstitusjonell karakter siden de går foran alminnelig norsk lovgivning dersom denne fører til resultater som er i strid med konvensjonen.

Dette betyr at kommunens administrasjon og kommunens barneverntjeneste i sin praksis også må forholde seg til Menneskerettsloven og Norges Grunnlov i tillegg til øvrig relevant lovverk knyttet opp til det forvaltnings-ansvaret som begge instansene har. Henvendelsen tar opp en rekke momenter knyttet til kommunens barneverntjeneste, og nevner også YouTube-videoen «Barnevernsjefen i Bodø må gå av» der en barnevernssak fra Bodø som til nå har havnet i EMD to belyses. Saken har blitt belyst ytterligere i YouTube-videoen «Barnevernskandalen i Bodø vokser!».

Saken er meget alvorlig og preges av en rekke alvorlige lovbrudd som løgner, stort gjennomtrekk av saksbehandlere og en ledelse uten evne til empati. Nå er nok en saksbehandler blitt satt på saken og som ikke har noen tidligere erfaring med barnevernssaker.

Slike ting som å underslå dokumenter, å nekte barnet tillitsperson, å nekte foreldre støtteperson og å bli nektet innsyn i saksdokumenter har gjort foreldrene og barnet helt rettsløse. Dette er ikke bare en skandale for kommunens barneverntjeneste men også for kommuneadministrasjonen.

Rett etter at saken ble kjent, trakk ordfører Ida Maria Pinnerød seg fra videre gjenvalg som ordfører. Da saken var i fylkesnemda for over ett år siden, oppfordret kommuneadvokaten foreldrene til å endre forklaring ved å opplyse om at det var vold i hjemmet for å få barnet tilbake. Barnet har flere ganger nektet for dette.

Det er straffbart å gi uriktig forklaring og uriktig anklage, og det er også straffbart å oppfordre andre til å gi uriktig forklaring. Da saken var i lagmannsretten for noen måneder siden, så trakk kommunen alle påstander om foreldrene. Hekseprosessen som har vart i flere år har derfor vært helt grunnløs. I saken hevdes nå kun tilknytningen (tilknytning til fosterfamilien) og som ikke er tillatt brukt i følge EMD.

Premiss 208 i Lobben-saken sier at påstanden om manglende tilknytning ikke kan benyttes hvis barnevernet ikke har fulgt opp sin plikt med å jobbe for tilbakeføring. Dette vises også i en rekke premisser fra ulike EMD-saker mot Norge.

Dette er kun noen av momentene i saken som tas opp i YouTube-videoen «Barnevernskandalen i Bodø vokser!»

12. og 13. september 2023 ble det gjennomført tilsyn med barneverntjenesten for Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy. I brev av 24. mai 2023 fra Statsforvalteren i Nordland hvor det varsles om tilsynet, står det bl.a. følgende:

«Statsforvalterens hjemmel for å føre tilsyn med den kommunale barneverntjeneste følger av lov om barnevern § 17-3 første ledd. Statsforvalteren skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven kapittel 1 til 15 og plikter etter kommuneloven § 25-1. Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for denne tilsynsvirksomheten.»

Om hva som var tema for tilsynet, står det bl.a. følgende: «Dette tilsynet er del av et landsomfattende tilsyn i 2022 og 2023. I et landsomfattende tilsyn fører alle statsforvaltere tilsyn med samme tema. Formålet med tilsynet er å avdekke svikt og bidra til å styrke rettssikkerheten og kvaliteten i barnevern-tjenesten, blant annet ved å understøtte og bidra til tjenestenes eget kvalitetsforbedringisarbeid.»

Til tross for dette landsomfattende tilsynet, så fortsetter norsk barnevern å bli dømt i en rekke saker i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

I Bodø kommunes svar på henvendelsen av juni i 2023 som nevnes innledningsvis i denne artikkelen og som kom 13. september 2023 etter påpakning fra Sivilombudet, uttrykker avdelingsdirektør Elin Eidsvik at kommunen ikke ser grunn til å svare mer utdypende på det som tas opp i henvendelsen. Spørsmålene i henvendelsen som er knyttet til barneverntjenestens utføring av sitt oppdrag etter barnevernloven og rettskilder som Menneskerettsloven og Norges Grunnlov står fremdeles ubesvart.

I Bufdirs veileder om internkontroll for kommunens barneverntjeneste står det bl.a. følgende i forhold til Barnevernlovens krav: «Bestemmelsene i barnevernloven § 2-1 syvende ledd og barnevernloven § 2-1 a, krever at kommunene i sitt internkontrollarbeid må identifisere behov for opplæring og/eller veiledning av de ansatte, iverksette kvalifikasjons-hevende tiltak ved behov og følge opp at de iverksatte tiltakene virker etter sitt formål.»

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om internkontroll i kommunesektoren står det i punkt 2.2 (Krav om internkontroll for å sikre etterlevelse av lover og forskrifter) følgende i forhold til Kommunelovens § 25-1 første ledd: «Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.»

Allikevel ser det ut til at barnevernskandalen i Bodø får fortsette med de ansvarlige instansers velsignelse.

Om skribenten: Riccardo Malandrino

Leder i Foreldreforeningen beskytt barn og unge.

Anbefalt for deg