Riksrevisjonen: Barnevernet tar barn men mangler dokumentasjon!

Riksrevisjonen

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. I 2022 kom responsen fra Riksrevisjonen. – Vår nye undersøkelse viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I mars 2020 behandlet Høyesterett tre saker der de presiserte at vedtak etter barnevernloven må bygge på et tilstrekkelig og oppdatert beslutningsgrunnlag, inneholde en balansert og tilstrekkelig bred avveining og ha en tilfredsstillende begrunnelse. Lovbestemmelsene må praktiseres innenfor de rammene som følger av Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourgs praksis.

Godt dokumenterte barnevernssaker styrker rettsikkerheten for barn og foreldre og bidrar til at de kan ivareta sine rettigheter og fremme sine synspunkter. God dokumentasjon er også viktig for barnevernstjenesten for at de i ettertid skal kunne begrunne de vedtakene som er gjort i den enkelte sak.

Riksrevisjonens nye undersøkelse viser at vurderinger er bedre dokumentert i saker som gjelder omsorgsovertakelser enn i saker om frivillige hjelpetiltak i hjemmet.

– Vi vil understreke at dokumentasjon er viktig i alle typer saker i barnevernet. Barnets behov kan bli endret over tid, saken kan bli mer alvorlig. Da er dokumentasjon av vurderinger barnevernet har gjort i en tidlig fase viktig. Både for å vedta rett tiltak videre og for at barnet senere kan forstå hvorfor barnevernet grep inn, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Barnevernstjenestene har varierende erfaringer med deltakelsen i og nytten av kompetansetiltakene. De opplever at høy turnover og ressurssituasjonen er utfordrende for å øke kompetansen. Samtidig som det foregår et omfattende kompetanseløft, må barnevernstjenestene opprettholde ordinær drift.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at deltakelse på kurs ikke er tilstrekkelig for å få til endring. Kursene gir ikke tilstrekkelig konkret opplæring i hvordan vurderinger skal skrives og dokumenteres.

Det varierer om barneverntjenestene har tilstrekkelig internkontroll. Ved mangelfull internkontroll vil det være vanskelig å avdekke feil og mangler i dokumentasjonen.

– Barne- og familiedepartementet har ikke sikret at tiltakene har ført til større forbedringer så langt. Departementet har ikke hatt nok oppmerksomhet på hvordan kunnskapen skal tas i bruk ute i barnevernstjenestene. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg