Barnevernsnemnda

Barnevernet kan vitne falskt i nemnda, ifølge dom fra tingretten. Skjermdump, Dagbladet.no.

Barneverns- og helsenemnda het tidligere Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, kalt Fylkesnemnda, men i 2021 ble det avslørt at en barnevernleder hadde instruert en saksbehandler til å vitne falskt. Istedet for å straffeforfølge barnevernslederen, kom tingretten i straffesaken frem til at det ikke var straffbart å vitne falskt i Fylkesnemnda siden nemnden i seg selv var illegal.

Domstolen innrømte med dette at partene i nemnda og nemnden i seg selv kunne operere ulovlig uten straffeansvar siden nemnden i seg selv var ulovlig.

Saken fikk mediedekning og fylkensnemnda var da avslørt. Hvordan løste man den problemstillingen? Jo, man bare omdøpte fylkesnemnda til barnevernsnemnda og fortsatte den illegale praksisen.

Selv etter dette kan man ofte oppleve at nemndledere og nemndmedlemmer i barnevernsnemnder kler seg ut i dommerkappe selv om nemnda ikke er en reell rettslig behandling, nemnden ikke er definert som en domstol og nemnden ikke utsteder en dom.

Barnevernsnemnda utsteder bare en slutning eller et vedtak. I de fleste tilfeller er altså disse vedtakene eller slutningene illegale og selvsagt i strid med menneskerettighetene.

Det finnes 12 barneverns- og helsenemnder i Norge. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Nemndene har først og fremst som oppgave å fatte vedtak etter barnevernsloven. Vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar.

En “barnevernsnemnd” er en spesialisert kommunal nemnd som har ansvar for å håndtere saker relatert til barnevernet i en kommune, det betyr at kommunen avgjør om kommunen har handlet etisk eller ikke.

Barnevernet i de forskjellige kommunene er underlagt Bufdir, det samme statlige direktoratet som er ansvarlig for barnevernsnemndene. Så når din sak om barnevern kommer i barnevernsnemnda er det i realiteten Bufdir som skal avgjøre om Bufdir har gjort noe ulovlig. Om du skulle gjette, hva tror du nemnden kommer frem til?

Barnevernet får medhold i barnevernsnemnda i nesten 100% av sakene.

Etter barnevernssaken har vært behandlet i barnevernsnemnda kan den berammes for rettslig behandling i domstolene, i første omgang tingretten.